Natura Opava
Czesko – polski projekt „Przyroda bez granic” 2000-2002

Zadanie projektu:
      odkrywamy i chronimy przyrode pól uprawnych ziemi regionu raciborsko – opawskiego

Tematyka i cele projektu:
Realizacja projektu „Przyroda bez granic” została zainaugurowana symbolicznym posadzeniem „Drzewa Przyjaźni” na czesko-polskim przejściu granicznym Sudice – Pietraszyn w listopadzie zeszłego roku. Myślą przewodnią było to, że ostatnie pozostałości pierwotnej przyrody – zarośla, potoki, małe laski, bagna, mokradła, lub wolno stojące drzewa na terenach eksploatowanych rolniczo, głównie przy czesko-polskiej granicy, powinny być chronione.
Projekt jest zaplanowany na trzy lata. W roku bieżącym za pomocą plakatów, naklejek będzie przybliżony społeczności Opawy i Raciborza oraz będą prowadzone badania i dokumentacja składników krajobrazowych na obserwowanym terenie.
W kolejnych dwóch latach będzie zaplanowany biokorytarz we współpracy między uczestniczącymi w projekcie szkołami w regionie raciborsko-opawskim na osi Opawa – Racibórz i w końcowej fazie będą wytypowane elementy krajobrazu „uzdrowione” przez posadzenie odpowiednich roślin drzewiastych. Tutaj zapewne najważniejsze będzie zasadzenie alei przy polnych traktach, ciekach wodnych oraz ochrona mokradeł i głębi.
Projekt ma przede wszystkim charakter wychowawczy i kształcący. Naszą ambicją jest włączyć do poznawania terenów rolniczych uczniów szkół podstawowych i średnich, a celem jest zrozumienie konieczności ochrony ostatnich pozostałości przyrody, które są bardzo ważne dla równowagi ekologicznej i estetycznego wyglądu regionu.
Uczestnicy projektu:
Czasowy harmonogram realizacji projektu:
Co będzie się robić?
To zadanie nie jest obowiązkowe – ekologiczne badania jesteśmy w stanie zapewnić sami lub chętnie w nich pomożemy. Prosimy jednak pamiętać, że dobra lokata w konkursach może otworzyć drogą do szkoły średniej bądź na studia.
Wszystkie kolejne potrzebne informacje, włącznie ze wzorami wypełnionych kart informacyjnych znajdą Państwo na: http://www.ekocentrum-natura.org/biokoridor/
Wzór kart informacyjnych
Jaka nagroda?
  1. Za fotografię, któregoś z niżej wymienionych składników krajobrazu, dostaną Państwo odpowiednią nalepkę z motywem, który jest przedstawiony na plakacie Odkrywamy i chronimy przyrodę w rolniczym regionie Opawszczyzny i Raciborszczyzny, czesko – polski projekt „Przyroda bez granic” (za 5 różnych składników krajobrazu, można dostać cały komplet sześciu naklejek):

  2. Jest to bardzo dobry temat na Olimpiadę Biologiczną lub prace dyplomowe (szkoła średnia) i zajęcia kółek młodych przyrodników lub praktyki.
  3. szczegółowo można się zapoznać z regionem rolniczym w swojej okolicy a Państwa dobre fotografie będą dostępne szerokiej publiczności dzięki nalepkom.
  4. najlepsi i najaktywniejsi uczniowi dostaną kolekcję nalepek, koszulkę z logo akcji i zostanie im zaproponowany udział w 3. międzynarodowym spotkaniu młodych ekologów i historyków w Grecji w roku 2002 na korzystniejszych zasadach (mniejszy koszt).

© 2000 - 2002 Natura Opava