Jakub Kubačka
Návrh biokoridoru Opava Palhanec - Opava Hněvošice

Uvedení do problematiky, vysvětlení základních pojmů

(s použitím časopisu Veronica, VII. ročník 1993, 1. zvláštní vydání, Územní systémy ekologické stability: Antonín Buček, Jan Lacina)

Krajina může být zdravá jen tehdy, když bude ekologicky stabilní
Ekologická stabilita je schopnost ekologických systémů uchovat a reprodukovat pomocí samoregulačních procesů své podstatné charakteristiky. Rozeznáváme ekologickou stabilitu vnitřní a vnější:

Hlavním projevem ekologické stability je ekologická rovnováha
Ekologická rovnováha je dynamický stav ekologického systému, který se trvale udržuje je s malým kolísáním nebo do něhož se systém po případné změně opět spontánně vrací. Ekologická stabilita (schopnost) i ekologická rovnováha (stav) se udržují přírodními procesy pomocí autoregulačních mechanismů, jejichž základ je ve vzájemných vazbách rostlin, živočichů a mikroorganismů tvořících ekosystém.
Základní význam pro územní zabezpečení ekologické stability krajiny mají ekologicky významné segmenty krajiny.

Rozdělení podle:
 1. prostorově strukturních kritérii (velikost a tvar, stupeň stejnorodosti ekologických podmínek a současný stav biocenóz):
  1. ekologicky významné krajinné prvky (malé území od 1 aru do 10 ha se stejnorodými ekologickými podmínkami, zahrnujícími obvykle jen jeden typ společenstva - prameniště, tůňka, zbytek lesa, mokřadní louka…)
  2. ekologicky významné krajinné celky (rozsáhlejší území, obvykle 10 až do 1000 ha, kde rozmanité ekologické podmínky umožňují existenci více typů společenstvech – střední toky řek s lesními a mokřadními společenstvy)
  3. ekologicky významná krajinná oblast (rozlehlé území nad 1000 ha, vyznačující se rozmanitostí ekologických podmínek i rozmanitostí společenstev, mezi nimiž mají velký podíl ekologicky stabilní společenstva přirozená a přírodě blízká – zbytky původních lesů, rybniční oblasti …)
  4. ekologicky významná liniová společenstva (mají protáhlý úzký tvar – břehové porosty, aleje a stromořadí …)
 2. převažující funkce rozlišujeme ekologicky významné segmenty na:
  1. biocentra (území, které svou velikostí a stavem ekologických podmínek umožňuje trvalou existenci druhů a společenstev přirozeného geofondu krajiny – zbytky přirozených lesních porostů, rybníky, různé typy luk…)
  2. biokoridory (obvykle liniová společenstva umožňující migraci organismů a propojující biocentra, prostorově spojitý je např. vodní tok, prostorově nespojitý např. ostrůvky remízků v polní krajině…)
  3. interakční prvky (základní článek ekologické sítě v krajině, zprostředkovávají příznivé působení biocenter a biokoridorů na okolní méně stabilní krajinu – soliterní stromy, okraje lesíků, remízky, tůňky …)
  4. ochranné zóny biocenter a biokoridorů (měly by ji mít všechny významné segmenty krajiny, cílem je zabránit nebo co nejvíce omezit proniká negativních vlivů z okolí – záchytný příkop proti splachům chemikálií z polí …)
 3. biogeografického významu (stupeň rozmanitosti, reprezentativnost a unikátnost společenstev, výskyt vzácných a ohrožených druhů a společenstev) rozlišujeme ekologicky významné segmenty krajiny s významem:
  1. lokální význam (mají obvykle plošně méně rozlehlé segmenty, často pouze s výskytem druhů a společenstev, které dosud nejsou zařazeny mezi chráněné a ohrožené a nejsou považovány za vzácné – zarostlá pískovna, remízek v polích …)
  2. regionální význam (mají ekologicky významné segmenty krajiny, v nichž jsou zastoupena společenstva reprezentující rostlinstvo a zvířenu určitého biogeografického regionu s rozlohou od 10 do 50 ha - zbytky bučin v monokultuře …)
  3. nadregionální biogeografický význam (přisuzujeme rozlehlým územím, v nichž plocha stabilních společenstev by měla dosahovat zhruba 1000 ha. To proto, aby zde našly podmínky existence i druhy organismů náročnější na prostor – např. - oblast údolí řeky Moravice …)
  4. provinciální a biosférický význam (jedná se o území, která reprezentují bohatství celé naší planety, obvykle větší než 1000 ha, lépe 10 000 ha, což zajišťuje podmínky existence i velkým ptákům a savcům – rybníky na Třeboňsku…)Při zařazování zkoumaných segmentů v krajině jsem vycházel z výše uvedené terminologie.